Egyháztanács

A NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYE
EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA

2897 ..

„A keresztény tekintély stílusa a szolgálat.”
(Ferenc pápa)

Bevezetésképpen a Nagyváradi Egyházmegye Egyháztanács Szabályzatából közlünk a tanács működésére és feladataira vonatkozó rendelkezéseket

 

Az Egyháztanács fogalma, jellege:

     Az Egyháztanács (a továbbiakban ET) a plébánia vagy filiális egyházközség tanácsa az, amely – megfelelő szervei útján – ellátja a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait, amint az egyetemes egyházjog ajánlja, illetve előírja (CIC 536-537). Az ET a plébános mellett működő, klerikusokból, szerzetesekből és laikusokból álló tanácsadó testület, amely tevékenységével a mindenkori plébános lelkipásztori és infrastrukturális tevékenységét hivatott segíteni.

Az ET működése:

     Az ET vezetője a plébános. Tagjai a plébánia vagy a filiális egyházközség képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, vagy pedig – ahol ez indokolt – helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki. Működésük megkezdéséhez a megyéspüspöktől kapott megerősítés-mandátum elengedhetetlenül szükséges.
Az ET tevékenységét, amelyet a plébánia egész közösségének a javára folytat, a gyűlésein hozott határozatok által végzi. A gyűlések határozatairól jegyzőkönyvet készítenek, melyet a gyűlés időpontjától számított egy héten belül a megyéspüspöknek felterjesztenek. A határozatok – különösképpen, amelyek az egyházközség javait, illetve azok kezelését érintik (ET 1280-1288 k.) – csak a megyéspüspök jóváhagyásával hajthatók végre. Amennyiben a felterjesztéstől számított egy hónapon belül nem érkezik írásos válasz, a határozatok jogerőssé válnak. (…)

Az ET megválasztása:

     Az ET megalakításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település közigazgatási beosztása szerint; hogy a jelölt közismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki önként vállal feladatot az egyházközség javára és annak képviseletében. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik.
A helyi plébánosnak joga van, hogy a választott tagokon kívül, és azok mellé olyan tagokat nevezzen ki, akik saját belátása és felelőssége szerint érdemben gazdagíthatják az ET működését. Az így kinevezett tagok száma nem lehet több mint a megválasztott tagok számának 1/3-a.
Hivatalból tagjai lesznek az ET-nak a plébános, a megyéspüspök által oda beosztott vagy ott működő segédlelkészek, a szerzetesi plébánia- templomokban a szerzetespapok, az alkalmazott kántor, ha van katolikus iskola, annak igazgatója és a hitoktatók közül az az egy, akit ők választanak maguk közül.
Az ET összlétszáma – hivatali, választott és kinevezett összességében – lehetőleg páratlan legyen a szavazati többség elérése érdekében.
A választási eredmények alapján legalább 3 póttagot is jelöljenek ki, hogy ha valami miatt az egyik megválasztott és kinevezett tag nem tudja feladatát betölteni, közülük lépjen a helyére a sorban következő póttag. (…)

Az ET tagok mandátuma:

     A megbízatás 5 évre szól, de a megyéspüspök meghatározhat rövidebb időt is.
A megbízatás megszűnik az egész testületre vonatkozóan: ha bizonyítható módon megsérti az Egyház intézményét vagy annak törvényes vezetőségét, illetve az Egyház érdekeit; ha akadályozza az egyházmegyei elöljáróság joghatóságának gyakorlását; ha az egyházmegye püspöke súlyos ok miatt feloszlatja; súlyos ok miatt az ET önmagát is feloszlathatja, de ehhez a megválasztottak többségi szavazata kell; ezt a főpásztor is el kell fogadja; ha a megbízatási idő lejár. Az így feloszlott/feloszlatott ET helyébe az érvényben levő jogszabályok szerint egy hónapon belül új ET-t kell létesíteni. A köztes időre az ET illetékessége a plébánosra száll át, aki az egyházközséget illető fontos ügyekben csak az egyházmegyei hatóság hozzájárulásával dönthet.
A megbízatás megszűnik az egyes tagokra vonatkozóan: ha az ET többségi szavazással megállapítja, hogy az illető tag a választási feltételeknek nem felelt meg vagy már nem felel meg; ha õ maga írásban kéri felmentését és a testület a kérelmét elfogadja; ha öt egymás utáni gyűlésen indokolatlanul nem vesz részt; ha a megyéspüspök a megbízatását visszavonja.
A megüresedett helyre az ET új tagot kell meghívjon, mégpedig a póttagok közül, a sorban következőt. Valamelyik tag akadályoztatása ill. elhalálozása esetén szintén a póttagok közül kerül be a soron következő.

Az ET elnöksége és irányítása:

     Az ET egyházi elnöke hivatalánál fogva a plébános. Mint a plébánia hivatalos vezetője neki kell mindent megtennie az egyházközség vallási, erkölcsi, kulturális és anyagi fejlődéséért. Ő képviseli az egyházközséget az egyházi és világi hatóságok előtt. A jóváhagyott és kinevezett tagok maguk közül választják meg titkos szavazással a világi elnököt, aki egy személyben az egyházközség gondnoki tisztét is betölti. A világi elnök feladatai: Az egyházi elnök akadályoztatása esetén a világi elnök vezeti az ET gyűlést.(…) Az ET tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár. Mindemellett az ET az egyes tagoknak, bizonyos anyagi költségekkel járó munkájukért tiszteletdíjat szabhat meg az elvégzett munka arányában (pl. útiköltség, irodai munka, stb.).

A nagyvárad-újvárosi Szent László templom egyháztanács tagjai 2015:

2015 októberében és novemberében tartott jelölés, majd Egyháztanács-választás eredményeként plébániánk Egyháztanácsának tagjai lettek:

Bíró Katalin, Csávossy György, Higili Mária, Lakó Eszter, Marián Anna, Orbán Mária, Pap Gyula, Szabó Ödön, Tóth István, Voiticsek Ilona.

November 26-án került sor az Egyháztanács alakuló ülésére. A szavazás eredményeképpen a testület elnökévé választották Szabó Ödönt, alelnök pedig Higili Mária lett.

A nagyvárad-újvárosi Szent László templom egyháztanács tagjai 2012:

A tanácstagok kiválasztását követően első ízben megalakult a Szent László plébánia egyháztanácsa:

  1. elnök: Higili Mária
  2. alelnök: Szabó Ödön
  3. gondnok: Hetzke Jenő
  4. pénztáros: Orbán Mária
  5. számvevő: Vaszilkovics Anna
  6. jegyző: Kerekes Ágnes
  7. Illés Zsolt
  8. Somogyi Gergő
  9. Kácsor István
  10. Kor Mária

Az alakuló ülést követően, december 8-án lelki ráhangolódás után a fogadalmat is letették.