Rózsafüzér társulat

cudowny_medalik

     Bemutatkozásunk elején említsük meg, elevenítsük fel, hogy miért és milyen gondolattal imádkozzuk a Rózsafüzért. Jézus életérõl, hitünk titkairól, vagyis megváltásunk nagy eseményeirõl elmélkedve kérjük Isten segítségét és kifejezzük az Istenszülõ Szûz Mária iránti tiszteletünket.
A domonkos szerzetesek 1475-ben Rózsafüzér-társulatot alakítottak Kölnben, azóta terjedt el ez a fajta imádság a keresztények körében.

 1571. október 7-én, a lepantói tengeri ütközetben, a keresztény seregek által alkotott Szent Liga összecsapott az oszmán flottával. A csatát segítendõ, V. Piusz pápa elrendelte a Rózsafüzér imádkozását, melyet maga is kitartóan végzett. Az ütközet napján egy látomásban megtudta, hogy a keresztesek nyerik meg a csatát.

   A diadalt az egész keresztény világ a Rózsafüzér imádságnak, illetve Mária közbenjárásának tulajdonította, ezért a pápa a Gyõzedelmes Nagyasszony tiszteletére ünnepet rendelt el erre a napra, melyet elõször a következõ évben, 1572-ban tartottak meg. 1573-ban XIII. Gergely pápa október elsõ vasárnapjára helyezte át az ünnepet Legszentebb Rózsafüzér elnevezéssel azon templomok és kápolnák számára, ahol Rózsafüzér-oltár volt. A lepantói csata 100. évfordulójára XI. Kelemen pápa 1671-ben egész Spanyolország számára engedélyezte az ünnep megtartását, amit késõbb XI. Kelemen a teljes egyházra kiterjesztett. 1887-ben XIII. Leó pápa megemelte az ünnep rangját, 1913-ban X. Piusz pápa visszahelyezte az ünnepet az eredeti napjára, október 7-re. Szent XXIII. János pápa 1960-ban az ünnepnek a Rózsafüzér Királynõje nevet adta.

A Szent László-templomban a most imádkozó Rózsafüzér-társulat 2002 májusában alakult, öt csoporttal, 15–15 taggal. Idõközben átalakult, jelenleg négy csoport van, nagyon lelkes tagokkal, amit alátámaszt az a tény, hogy minden vasárnap a szentmise elõtt elimádkozzuk a Rózsafüzért a jelen lévõ és az érkezõ hívekkel együtt, ami segít a szentmisére való lelki felkészülésben.
Minden hónap elsõ vasárnapján a szentmise keretében megáldott titkokat kicseréljük a tagok között, és az elõre összeállított imaszándékokra kérjük imáikat. Októberben igyekszünk minél többen részt venni a szentmise elõtti Rózsafüzér-imádságban, és erre buzdítanánk mindenkit.
Meg kell említenünk a tagok anyagi hozzájárulását is, amelyet a templom szépítésére használunk fel éspedig: oltárterítõk, vázák, miseruhák, új betlehemes készítésére és különbözõ alkalmakra. Mindenki segítségét Isten fizesse! Minden évben megszervezzük a csíksomlyói zarándoklatot, amelyen szép számban vesznek részt a hívek.
Várjuk az új tagok jelentkezését is, mert együtt imádkozva megtapasztaljuk az ima erejét.
Szent II. János Pál pápa imájával fejeznénk be bemutatkozásunkat: „Mária, a zarándok emberiség Anyja, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Ölelj minket szorosan Jézushoz, a te szeretett Fiadhoz és a mi Testvérünkhöz, az élet és a dicsõség Urához.”

Orbán Mária

2018. április 18. - Éves beszámoló

Az esti szentmise után éves beszámolót tartottunk a plébánia közösségi pincetermében. A programot Orbán Mária elnöknő vezette. Az elmélkedések után az anyagi helyzetet is ismertette. 

„Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélektelen test…”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A 2018-as évi beszámolónkon részt vettek Ft. Pék Sándor esperes-plébános lelki vezetőnk és Ft. Bărbuț Péter, az imacsoportok lelki vezetője egyházmegyei szinten és több rózsafüzér társulati tag, amikor hálát adtunk Isten megtartó kegyelméért.

Olvass tovább...

Elsőként Ft. Pék Sándor atya beszélt a rózsafüzér imádság titkainak eredetéről, értelméről, mint meditatív imádságról, amelyben a lényeg nem a kimondott szavakon van, hanem azokon keresztül a Máriával együtt imádkozó hívek bekapcsolódnak Jézus titkainak szmlélésébe.
Itt idézem Szent II. János Pál levelét: „Egy dolog világos: ha az Üdvözlégyek ismétlése közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa ővele és őrajta keresztül Jézusnak szól.”
Szent VI. Pál szavaival: „Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz. A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad.”
Ezután bemutattam a múlt évi tevékenységünket, imádságunkat, amelyet a szentmisék előtt végzünk, aktív részt vállalásunkat az egyházmegye által szervezett ünnepeken, valamint anyagi hozzájárulásunkat a különböző alkalmakon. Megemlékeztünk testvéreinkről, akiket az év folyamán utolsó útjukra kísértünk.
Ezt követően, Ft. Bărbuț Péter az imacsoportok vezetője tolmácsolta a nagyváradi egyházmegyei rózsafüzér társulatok találkozójára való meghívást, amely 2019. március 16-án, szombaton kerül megszervezésre.
Imádkozzunk a lelki erősség erényéért:

Önts, Uram, lelkembe erőt és bátorságot az élet küzdelmeire.
Óvj meg a félelemtõl, az ernyedtségtől és gyöngeségtől.
Öltöztess Szentlelked kegyelmébe, és tölts el tettrekészséggel.
Félek attól, hogy egész szívvel kövesselek Téged.
Félek attól, hogy elinduljak hívásaid nyomában.
Félek a jót győzelemre vinni.
Félek az emberektől.
Félek a világtól.
Félek a magam gyöngeségeitől.
Vedd hát el a félelem lelkét és tölts el az erő Szentlelkével.
De űzd el tőlem a keménységet és kérlelhetetlenséget, a hajthatatlanságot és hajlíthatatlanságot.
Különösen a gyöngékkel szemben könnyen lábra kapó erőszakosságtól mentsd meg lelkemet.
Az elvek keménységét, jogaim biztosságát, vélt igazságaim birtoklását ne vigyem át magatartásomra, és kerülve a durvaságot, higgyek a szeretet gyöngeségében, hisz ez a Te „gyöngeséged”, mellyel meghódítod szívünket. Ámen. – (Belon Gellért)

Orbán Mária

2017. - Szűz Máriával mindennap

A Szűzanya mondja: „jöjjetek és örvendezve imádkozzátok a rózsafüzért!”

A rózsafüzér ima megújítja a szíveket és megváltoztatja az embereket, és ha az emberek megváltoznak, megváltozik a társadalom is.

Olvass tovább....

A Szent László plébánia Rózsafüzér Társulata minden vasárnap a 10 órai szentmise előtt – 9.20-tól – kezdi a rózsafüzér imádságot a liturgikus évnek megfelelően az örvendetes-, fájdalmas- és dicsőséges imát. Legfontosabb tevékenységünk az imádság, amelyet minden hónapban a következő imaszándékokra ajánlunk fel: január – a világbékéért; február – idősekért, betegekért, szenvedőkért; március– engesztelés az Isten- és Szűzanya káromlásokért; április – a kereszténycsaládok egységéért; május – a nehéz szociális helyzetben levőkért; június – a szentségekhez járuló gyermekekért; július – a pápáért, püspökért és papjainkért; augusztus – papi- és szerzetesi hivatásokért; szeptember – a nagyváradi ifjúság lelki megújulásáért; október – aRózsafüzér Királynő szándékára és oltálmáért; november – elhunytjainkért és a jó halál kegyelméért; december – az abortusz áldozataiért és a megfogant életért.

Részt veszünk a plébániánkon működő Mária Légió és Szeretet-szolgálat munkájában is, továbbá fontosnak tartjuk a zarándoklatot a csíksomlyói búcsúra. Sajnálatos módon 2017-ben csak tizenhatszemély jelentkezett. Itt megragadom az alkalmat és bátorítanék mindenkit – akinek az egészségi állapota megengedi –, hogy jöjjön, kérhessük együtt a csíksomlyói Szűzanyát, hogy járjon közben értünk Szent Fiánál.

Nem elhanyagolandó a templom szépítésére történő adakozás a tagok részéről, melyből mikrofont és miseruhákat vásároltunk a templom részére.

Jelen vagyunk városunk plébániáinak búcsúünnepein.

Pió atyával valljuk: “a rózsafűzér a leghatásosabb fegyver a gonosz ellen”.

Országos rózsafűzér találkozó 2015.

Október 17-én, szombaton volt az országos rózsafüzér találkozó Kunszentmártonban!

Olvass tovább....

10 órakor megnyitó, majd dr. Barna Gábor és Barna Máté domonkos atya előadása.

11 órakor kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa GYULAY Endre nyugdíjazott szeged-csanádi püspök lesz.

14 órakor kezdődik a közös rózsafüzér-imádság a templomban, 16 órakor az énekkar ad hangversenyt, majd 16.30-kor Te Deummal és áldással zárul a nap.

Csoportok érkeztek többek között Nagyváradról, Ócsáról, Mezőberényből, Ótelekről, Drégelypalánkról, Ajakaról, Szegvárról, Nagyszentmiklósról, Csépáról, Hajdúszoboszlóról, Elekről, Makóról, Kétsoporonyból, Békéscsabáról, Tiszaszigetről, Szegedről.