Mária Légió

A Légió neve és kezdete

„ … a Gonosz hatására … az ember meghasonlott önmagában. Ezért pedig az egész emberi élet, akár az egyéni, akár a közösségi élet küzdelem, sõt drámai küzdelem a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között” (GS, 13).

A Mária Légió azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömörűltek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az egyház minden időkben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője szép, mint a Hold, ragyogó, mint a Nap, és – a Sátánnak és a hatalma alatt állóknak – félelmetes, mint egy harcra kész hadsereg.

Olvass tovább...

A légiósok azt remélik, hogy hûségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynõjükhöz. A Légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, példaképe különösen az õsi Róma hadserege; innét vannak az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók.
Ennek a ma oly hatalmas seregnek igen szerény kezdetei voltak. Nem nevezhetõ kigondolt szervezetnek, hanem szinte magától keletkezett. Nem gondolkodtak tervezgetve sem szabályokról, sem gyakorlatokról. Teljesen spontán módon, mintegy mellékesen javasoltak valamit, kitüztek egy idõpontot, amikor a kis csoport összejött, nem sejtve, hogy a szeretõ Gondviselés eszközül választotta ki õket. Külsõ formájában az összejövetel olyan volt, mint ma bárhol a világon. A fehér asztalterítõvel letakart asztalon, amely köré összegyûltek, egy egyszeru oltárt alakítottak ki. Középen állt a Szeplõtelen Fogantatás szobra – amint azt a Csodásérem ábrázolja –, kétoldalt egy-egy virágokkal teli váza és egy-egy égõ gyertya. Ez a légkört teremtõ ötlet az egyik tagtól származik, aki – idõben érkezvén – a sugalmazást követve így rendezte el az asztalt. Ebben kifejezésre jut a Légió célja és lényege: a Legió egy sereg, és még mielõtt összetömörültek volna, királynõjük már itt állt, várva õket, hogy soraiba felvegye azokat, akikrõl tudta, hogy eljönnek. Tehát nem a légiósok választották Máriát, hanem Mária õket. S azóta vele együtt haladnak az úton, küzdenek, és tudják, hogy sikerük és kitartásuk annál nagyobb lesz, minél inkább egyesülnek Máriával.
Elsõ összejövetelük alkalmával ezek a fiatal légiósok letérdeltek, s fejüket lehajtva buzgón könyörögtek a Szentlélekhez. Majd a napi nehéz munkában megfáradt kezükben elkezdték pergetni a legszebb és legegyszerubb ima, a rózsafüzér szemeit. Az utolsó könyörgés befejeztével leültek, és Mária vezetésével – aki szobor alakjában köztük volt – azt kezdték fontolgatni, hogyan lehetnének és tehetnének leginkább az Úristen tetszésére, hogy Istent a világban még jobban szeressék az emberek. Ebbõl a gondolatból ered a Mária Légió, és vált olyanná, amilyennek ma legjellemzõbb ismertetõjegyei mutatják.
Milyen csodálatos! Ki gondolta volna még a legmerészebb álmában is, ha ezekre az egyszeru emberekre és szerény ténykedésükre tekintett, micsoda küldetés vár nemsokára rájuk! S vajon kinek jutott volna eszébe közülük, hogy olyan mozgalom bevezetésének voltak részesei, amely új erõvel hatja át ezt a világot? Hûségesen és eltökélten alkalmazva, hatalma van e mozgalomnak Mária által életet, örömet és reménységet adni a népeknek. S a feladat épp ez!
A Mária Légióba való elsõ felvétel 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének (Szûz Mária születésnapjának) elõestéjén, este 8 órakor történt az írországi Dublinban, a Myra-házban, amely a Francis utcában található. Az elsõ csoport nevet is adott magának: „Irgalmasság Anyjának csoportja”, s így a  mozgalom egy ideig „Irgalmasság Anyjának Egyesülete” néven volt ismeretes. Látszólag véletlen körülmények játszottak közre az elsõ összejövetel idõpontjának megállapításában. Azt gondolná az ember, hogy szeptember 8., az ünnep napja illõbb alkalom lett volna. A késõbbi években azonban Mária anyai szeretetének számos bizonysága arra a felismerésre vezetett, hogy az Istenanya gyengéd kezének irányítása már a Légió születésének idõpontjánál is megmutatkozott. „Este lett és reggel: az elsõ nap” (Ter 1,5). Születésnapjának elsõ és nem utolsó sugarainak kellett beragyogniuk e mozgalom megalakulásának idõpontját. Elsõ és megmásíthatatlan célja az, hogy Mária képmása legyen, és ezáltal Istent minél tökéletesebben megdicsõítse, és elvigye az emberekhez.
„Mária anyja a Megváltó minden tagjának, mert szeretetével részt vett a hívek születésében az egyházban. Mária az Isten élõ képmása, mert benne lett Krisztus emberré anélkül, hogy istensége legcsekélyebb vonását elvesztette volna. Az ember is csak õáltala lehet az Isten hû képmása, amennyiben az emberi természet Jézus Krisztus kegyelmébõl erre képes.” (Szent Ágoston).
„A Mária Légió a katolikus egyház igazi arculatát fejezi ki.” (XXIII. János pápa).

A LÉGIÓ CÉLJA

A Mária Légió célja Isten dicsõítése a tagok megszentelõdése által, melyet imádsággal és Mária és az egyház feladatában való aktív közremûködéssel érhetnek el: el kell tiporni a kígyó fejét, és ki kell terjeszteni Isten országát. Mindezt papi vezetés mellett.

Olvass tovább...

A Concilium engedélyével és a Légió kézikönyvében foglalt feltételekkel a Mária Légió a megyéspüspök és a plébános rendelkezésére áll. Vállalja a szociális szolgálat és a Katolikus Akció bármely fajtáját, amely az elobb említett egyházi személyek megítélése szerint rábízható a légiósokra, és az egyház javát szolgálja. Elöljárói vagy plébánosi engedély nélkül a légiósok nem végezhetnek ilyenfajta tevékenységet az egyházközségben. Elöljárón, a helyi egyházi elöljárót értjük, aki vagy a helyi egyházmegyés püspök vagy más illetékes egyházi vezetõ.
a) Az ilyen szervezetek közvetlen célja azonos az egyház apostoli céljával: tehát megnyerni az evangéliumnak s megszentelni az embereket, és kialakítani bennük a keresztény lelkiismeretet, hogy képesek legyenek az evangélium szellemével átitatni a különbözõ szociális rétegeket és környezetüket.
b) A világi hívõk sajátos módszereikkel együttmûködnek az egyház vezetõivel, felajánlják a maguk tapasztalatait, felelõsséget vállalnak e szervezetek irányításában, azoknak a feltételeknek a mérlegelésében, amelyek meghatározzák az egyház lelkipásztori tevékenységét, továbbá a munkaterv kidolgozásában és végrehajtásában.
c) A világiak az élõ szervezetek egységének megfelelõen cselekszenek, ezáltal jobban kifejezésre jut az egyház közösségi jellege, hatékonyabbá válik az apostoli munka.
d) A hívek akár maguk jelentkeznek, akár úgy hívják meg õket a munkára, a hierarchikus apostolsággal való közvetlen együttmûködésre, a hierarchia irányítása alatt cselekszenek, és ez kifejezett megbízással is szentesítheti az együttmûködést. (AA, 20)

A LÉGIÓ SZELLEME

A Légió szelleme ugyanaz, mint Máriáé. Mindenekelõtt Mária mély alázatosságára és tökéletes engedelmességére, angyali szelídségére és szakadatlan imádságára, mindent átfogó önmegtagadására, szeplõtlen tisztaságára és hõsies türelmére, mennyei bölcsességére, bátor, önfeláldozó istenszeretetére és különösképpen hitére törekszik, mely csak Szûz Máriában teljesedett ki a legtökéletesebben. Mária e szeretetétõl és hitétõl lelkesülve a Légió minden munkára kész, és „sohasem ismer lehetetlent, mert felismeri, hogy mindenre képes, és mindent szabad neki.” (Kempis T.: Krisztus követése, III./5.).
„Az ilyen igazi lelki és apostoli életnek tökéletes példája a Boldogságos Szûz Mária, az apostolok királynõje: mint bárki más, élte a földön családról való gondoskodással és munkával teli életét, dc mindenkor bensõségesen kapcsolódott Fiához, és igazán páratlanul mûködött együtt az Üdvözítõvel. … Nagy áhítattal tiszteljék ot valamennyien, és ajánlják anyai gondviselésébe életüket és apostoli munkájukat.” (AA, 4).

A LÉGIÓS SZOLGÁLAT

1. „Öltsétek fel Isten fegyverzetét!” (Ef 6,11)
A római légió, melynek nevét a Mária Légió felvette, századokon át híres volt hûségérõl, bátorságáról, fegyelmérõl, kitartásáról és sikerérõl, noha tisztán világi, sõt gyakran alantas célok érdekében vetették be. Egy dolog azonban biztos: e névvel a Mária Légió nem ajánlhatja magát királynõjének, hacsak nincs birtokában ugyanazoknak a kiváló tulajdonságoknak. Különben olyan lenne, mint egy ékszerfoglalat drágakõ nélkül. A légiósok számára ezek a tulajdonságok valójában a szolgálat legminimálisabb mértékét jelentik. Szent Kelemen, akit Szent Péter térített meg, és késõbb Szent Pál munkatársa lett, azt mondta, hogy az egyháznak a római légiót kell példaképének tekintenie és buzgón követnie.

Olvass tovább...

„Ki az ellenség? Mindenki, aki gonosz, és ellenszegül Isten akaratának. Vonuljunk ezért mindannyian hadba nagy elszántsággal Krisztus ügyéért, és engedelmeskedjünk dicsõséges parancsainak! Vegyük csak szemügyre azokat a katonákat, akik a római légió parancsnokainak vezetése alatt állnak, hogy milyen rendben, milyen fegyelmezetten és milyen engedelmesen teljesítik azok rendelkezéseit. Nem mindannyian prefektusok, tribunusok vagy centúriók, sem tisztek és így tovább, de mindegyik ott áll a maga posztján, és végrehajtja a császár és elöljárója parancsait. A nagyok nem létezhetnek a kicsik nélkül, sem a kicsik a nagyok nélkül. Egyfajta szervezeti egység köti õket egymáshoz, mindenki segít mindenkinek. Vegyük példának a saját testünket! A fej mit sem ér a lábak nélkül, de ugyanígy a lábak sem a fej nélkül. Testünknek még a legkisebb részeire is szükségünk van, mert ezeknek mindegyike az egész test javára van. Tehát mindannyian összetartanak, egymástól függenek, és közösen engedelmeskednek, hogy az egész test boldoguljon.” (I. Szent Kelemen pápa és vértanú levele a Korintusiakhoz, 36. és 37. fejezet)

2. „Adjátok testeteket élõ, szent, Istennek tetszõ áldozatul … Ne hasonuljatok a világhoz.” (Róm 12,1-2)
A hûséges légiós erényei ebbõl a talajból táplálkoznak, de annyival nagyobbnak kell lenniük, amennyivel magasabb a Légió célja is. Mindenekelõtt az a nemes nagylelkûség növekszik, amely Avilai Szent Teréz belsõ megtapasztalását tükrözi vissza: „Oly sokat kapni, és oly keveset adni! Ó, ebbe a mártíromságba belepusztulok!” Ha a légiós a megfeszített Urat szemléli, aki érte feláldozta utolsó leheletét és utolsó csepp vérét, akkor arra kell törekednie, hogy saját szolgálatával megvalósítsa ennek a tökéletes önfeláldozásnak a mását.
„Mit kellett volna még tennem szõlõmmel, amit nem tettem meg vele?” (Iz 5,4)

3. „Fáradtam és gyötrõdtem” (2Kor 11,27)
A legújabb események is azt mutatják, hogy mindig lesznek olyan országok, ahol a buzgó katolikusoknak szembe kell nézniök a halállal és a szenvedéssel. Sok légiós távozott már el a rnártírság dicsõségével az örökkévalóságba.
Bár a légiósok áldozatvállalásának színtere többnyire igen egyszerû, de ott is bõséges alkalom kínálkozik a csendes, de igazi hõsiesség gyakorlására. A Légió apostoli tevékenységéhez tartozik az olyan emberekkel való kapcsolatfelvétel, akik mindennemü jó befolyást elhárítanának maguktól, és egész nyíltan kimutatják ellenszenvüket egy olyan látogatással szemben, amely jó és nem rossz célt szolgál. Mindannyiuk megnyerhetõ kellõ türelemmel és bátorsággal. Kényszeredett arcok, sértõ szavak, elutasítás, gúny és kritika, testi-lelki fáradtság, kínzó sikertelenség és közönséges hálátlanság, fagyos hideg és csapkodó esõ, piszok, férgek és buz, sötét utcák és züllött negyedek, szórakozásról való lemondás, fejhajtás a munkával járó sok gondra, találkozás istentelenséggel és romlottsággal, mely a jóérzésû embert mélyen bántja, mások terhének fájdalmas szívvel való hordozása – mindez nem nagyon csábító. Mégis viseljük el szelíden, sõt tekintsük örömnek, legyünk türelmesek mindvégig. Akkor egyszer – mindent a mérleg serpenyõjébe téve – igen közel kerülünk ahhoz a szeretethez, amelyrõl írva van: „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). „Mivel viszonozzam az Úrnak, ami jót tett velem?” (116. zsoltár, 12)

4. „… éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk!” (Ef 5,2)
A másoknál elért siker titka a személyes kapcsolat, melyet a szeretet és jószándék teremt meg. E szeretetnek túl kell mutatnia a külsoségeken. Ki kell állnia minden tûrõpróbát; ez az igazi barátság mércéje. Ez természetesen gyakran kis önmegtagadásokat követel. Nem mindenkinek könnyü például olyan valakit üdvözölni elegáns környezetben, akit nem sokkal korábban a börtönben látogatott meg, vagy lesüllyedt emberek társaságában mutatkozni, netán egy piszkos kezet meleg szívvel megszorítani, avagy szegényes és nem éppen tisztának nevezhetõ otthonban vendéglátást élvezni. Ha azonban nem így teszünk, azt jelenti, barátságunk csak színlelt volt, következésképp a kapcsolat megszakad, s az ember, akit már fölsegítettünk, csalódottan visszaesik.
Önnönmagunk maradéktalan odaajándékozásának vállalása minden valóban gyümölcsözõ munka elõfeltétele. E nélkül a légiós szolgálat tárgytalan. Ha egy légiós efféle határokat szab: „Idáig vállalom az áldozatot, tovább nem”, csak kevés eredményt fog elérni, bármennyire törekedjék is. S fordítva: ha megvan ez az áldozatvállalás, gazdag gyümölcsöt terem, még akkor is, ha soha vagy csak kis mértékben kell bizonyítania.
„Jézus így válaszolt: Életedet adod értem?” (Jn 13,38)

5. „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam” (2Tim 4,7)
Ez a gondolat az alapja annak, amiért a Légió korlátok és fenntartások nélküli szolgálatra hív. Nemcsak a tökéletességre törekvés tanácsát látja benne, hanem ennek szükségszeruségét. Ha ugyanis nem magas a kitûzött cél, a Légióban való részvétel nem lesz tartós. Hõsies dolog egy életen át kitartani az apostoli munkában. Ez a kitartás hõsies tettek egész sorának csúcspontja és jutalma.
Nemcsak a tagoknak kell bebizonyítaniuk kitartásukat. A légiós kötelességek minden pontja kivétel nélkül magán viseli az ismertetõjegyet: kitartás a fáradozásban. Természetesen lesz ebben némi változatosság. Különbözõ helyeken, különféle embereket kell felkeresni; a befejezett munkákat újak váltják fel. Ez azonban az élet örök forgása, nem pedig hangulat szerinti állhatatlanság, nem a változatosság utáni vágy, amely végül a legjobb fegyelmet is aláássa. A Légió tart ettõl az ugrásszeruségtõl. Épp ezért mindig kitartásra hívja fel tagjait, s amikor a heti összejövetel végén munkára indítja õket, teszi ezt azzal a változatlanjelszóval, amely minden légiós fülében ott kell, hogy csengjen: „Kitartás!”
Ténylegesen csak akkor ér el az ember eredményt, ha szakadatlanul fáradozik. Fáradozni azonban csak az tud, aki feltétlenül gyõzni akar. Amennyiben megvan ez az akarat, soha vagy csak ritkán szabad feladni – ez lényeges. Éppen ezért követel meg a Légió minden csoporttól és minden egyes tagjától olyan magatartást, amely nem tûri el a vereséget, de nem is idézi fel azzal, hogy az egyes eseteket „sokat ígérõnek”, „nem sokat ígérõnek”, „reménytelennek” stb. ítélje meg. Ha egy embert hamar „reménytelennek” pecsételnek meg, nyíltan bevallják, hogy a Légió egy felbecsülhetetlenül értékes lelket mit sem törõdve pokolra enged jutni. Ezenkívül az ilyen magatartás arról is tanúskodik, hogy a meggondolatlan, változatosság és siker után vágyódó munka veszi át a magasabb célok érdekében végzett feladatok helyét. Ha ezután nem sarjad vetés a magvetõ lába nyomán, elbátortalanodunk, és elõbb-utóbb feladjuk a munkát.
Tehát még egyszer nyomatékosan hangsúlyozzuk: ha bármely embert reménytelennek tartunk, automatikusan gyengítjük magatartásunkat mindenkivel szemben. Tudatosan vagy anélkül kételkedni fogunk minden munkánkban, hogy vajon megéri-e a fáradságot, és már a legcsekélyebb kétség megbénít ja tetterõnket.
S ami a legrosszabb: a hit nem foglalná el a Légióban azt a helyet, amely megilleti. Épp ott hagynánk neki kevés lehetõséget, ahol az értelemmel összeegyeztethetõnek látszik. Hitünket bilincsbe vernénk, határozottságunkat pedig aláásnánk. Szabad utat engednénk az emberi félelemnek, kicsinyességnek és világi okoskodásnak, melyeket eddig kordában tartottunk. A Légió már csak hanyagon, fél szívvel végezné szolgálatát, ezt pedig szégyen áldozatként felajánlani az égnek.
Ezért a Légió csak másodlagosan foglalkozik munkaprogrammal. Elsõ helyen a hajthatatlan célratörekvés áll. Tagjaitól nem gazdagságot és befolyást követel, hanem rendíthetetlen hitet; nem dicsõséges tetteket, hanem fáradhatatlan szorgoskodást; nem nagy tehetséget, hanem olthatatlan szeretetet; nem egy óriás erejét, hanem állandó fegyelmet. Aki a Légió szolgálatába áll, ki kell tartania, feltétlenül és keményen le kell mondania arról, hogy elveszítse bátorságát: kritikus idõkben sziklaként, mindenkor szilárdan és határozottan kell viselkednie. A légiós bízik az eredményben, alázatos marad a sikerben, és nem függ attól. Leszámol minden kudarccal, nem rendíti meg a sikertelenség, tovább küzd és gyõz. A nehézségek és az egyhangú munka lelki növekedésére szolgál, hisz egy hosszan tartó ostrom alatt kell beigazolódnia hitének és harcra termettségének. Gyorsan és határozottan teljesíti a parancsot, s akkor is készen áll, ha senki nem szólítja. Ha nem is folyik harc, és ellenség sincs a láthatáron, akkor is elõrelátóan és fáradhatatlanul orködik Istenért. Szíve lángol még a lehetetlenért is, de elégedett a hézagpótló szerepével is. Nincs olyan feladat, ami túl nagy lenne számára, sem kötelessége, mely túl kicsiny. Mindenkit ugyanazzal a gondos figyelemmel, ugyanazzal a kimeríthetetlen türelemmel és ugyanazzal a rendíthetetlen bátorsággal ajándékoz meg. Minden megbízatást ugyanazzal az állhatatos kitartással hajt végre. Mindig a lelkek szolgálatában áll, készen arra, hogy a gyengéket átsegítse gyengeségeik sok-sok zátonyán. Mindig keres, hogy a megkérgesedett szívûeket meglephesse azon ritka pillanatok egyikében, amikor megszólíthatók. Fáradhatatlanul kutatja a tévelygõket. Magáról teljesen megfeledkezve mindig mások keresztjének a tövében áll, és mindaddig kitart ott, amíg feladatát be nem fejezte.
Ilyen hûen kell teljesítenie szolgálatát annak a közösségnek, amely a „Virgo fidelis”-nek, azaz a „hûséges Szûznek” van szentelve, és – dicsõségére vagy szégyenére – az Ö nevét viseli!

A LÉGIÓ LELKISÉGE ÉS LELKI ALAPJAI

A Légió lelkiségét imái tükrözik. Az Istenbe és Istennek gyermekei iránt tanúsított szeretetébe vetett mély hit képezi a Légió elsõdleges alapját. Isten azt akarja, hogy fáradozásaink dicsõségére legyenek: ezért megtisztítja, gyümölcsözõvé és kitartóvá teszi azokat. Mi azonban két véglet között ingadozunk: vagy teljesen passzívak maradunk, vagy lázas tevékenységbe fogunk. Ez a magatartás azt árulja el, hogy úgy tekintünk Istenre, mintha Ö csak távolról szemlélné munkálkodásunkat. Pedig épp ellenkezõleg! Ébredjünk már rá, hogy szándékunk csak azért lehet jó, mert Ö plántálta belénk, s csak akkor tudjuk megvalósítani, ha Ö folytonosan támogat bennünket! Munkánk eredménye sokkal inkább Tõle, mint tõlünk függ. Egy megtérésért fáradozunk például – Isten sokkal jobban kívánja, mint mi. Meg akarunk szentelõdni – Ö ezerszer inkább óhajtja, mint mi.
A légiósoknak erõt kell, nyújtson az a tudat, hogy Isten a partnerük. Jó atyaként támogatja õket kettõs feladatukban: egyrészt saját megszentelõdésükben, másrészt a felebarát szolgálatában. Semmi sem akadályozhatja meg a sikert, csak a bizalom hiánya. Ha elegendõ a hitünk, Isten felhasznál bennünket, hogy meghódítsuk számára a világot.

A MÁRIA LÉGIÓ ALAPíTÓJÁNAK ÉLETE

Frank Duff az írországi Dublinban született 1889. június 7-én. Polgári szolgálatos lett tizennyolc éves korában. Huszonnégy éves korában csatlakozott Páli Szent Vince rendjéhez, ahol mélyebben elkötelezte magát a katolikus hitnek, ugyanakkor érzékeny lett a szegények és a tanulatlanok szükségei iránt.
Katolikus asszonyok csoportjával és Fr. Michael Toherrel, a dublini érsekkel megalakította a Mária Légió elsõ praesidiumát 1921. szeptember 7-én. Attól a naptól kezdve egészen 1980. november 7-én bekövetkezett haláláig õ irányította hûséges odaadással a világszerte elterjedt Légiót. Világi megfigyelõként részt vett a II. Vatikáni zsinaton is. Az áldott Szûz megváltásbeli szerepének mélyreható ismerete, valamint a világiak hûségének szerepe a katolikus misszióban, egyaránt tükrözõdik a kézikönyvben, amely majdnem teljesen az õ munkája.

Forrás: A Mária Légió Kézikönyve

A "Hajnali szép csillag" praesidiuma

       A nagyváradi Mária Légió “Segítő Szűzanya” comitiumhoz tartozó “Hajnali szép csillag” praesidium az, amely a Szent László templom híveiből tevődik össze. A jó Isten és a Szűzanya meghívására a praesidium 2012 november 14-én alakult Ft. Pék Sándor plébános-esperes és Tóth Attila Levente segédlelkész vezetésével.

A praesidium tisztségviselői: – lelkivezető: Ft. Pék Sándor

– elnöknő: Vaszilkovits Anna-Mária

– alelnöknő: Marian Anna

– jegyző: Suta Zsuzsanna

– pénztáros: Bogdán Katalin

A praesidium 25 tagból áll, amelyből 7 háttér imádkozó. Az összejöveteleket heti rendszerességgel tartjuk, rendszerint péntekenként 16:30 – 18.00 óra között.

Beszámolók

Október 23-án  a Székesegyházban imatalálkozó és szentmise alkalmával ünnepelte a Mária Légió a közösség alapításának 100. juvileumát. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálta és ennek keretében tolmácsolta ünnepi gondolatait és jókívánságait a plébániánkon is működő lelkiségi csoportnak.

Január 5-én elsővasárnap volt templomunk örökös szentségimádási napja. Délután 2-től az esti szentmise kezdetéig (18.00) a Rózsafűzér Társulat valamint a Mária Légió tagságának beosztásával végeztünk szentségimádást, mintegy 100 személy összesen.

2019. október 5-én, szombaton 10.00 órakor tartották, a Posticumban éves összejövetüleket a Mária Légió tagjai Bărbuț Péter Szent József-telepi plébános szervezésével. Előadást tartott a Szűzanyához való ragaszkodás fontosságáról Tóth Attila Levente margittai plébános, majd Fodor József általános helynök mutatott be szentmisét. az eseményen közel 80 tag volt jelen.

A “Keresztények segítsége” Régia Szatmárnémeti Mária Légiós Lelkigyakorlaton vettek részt a nagyváradi ” Segítő Szűzanya”comition tagjai, ahol nagyon szép számban jelentek meg  a testvérek. Az elmélkedéseket Ft. Linzenbold Szabolcs atya, Ft. Jakab Norbert atya és Ft. Bărbuț Péter atya tartotta. Lelki napjukon a Szatmár, Máramaros és Bihar megyékből érkezett különböző légiós közösségek felolvasták jegyzőkönyveiket, beszámoltak az eltelt évben történt tevékenységeikről, majd szentmisén vettek részt

https://www.szatmar.ro/Szuz_Maria_boldogsagaban/hirek/96776?fbclid=IwAR1hKS4mlIeBrygqIXLooKwVpQzS6Brhp1sHklmYtTfOmv1G2eZpDImmfXw

Olvass tovább...

A Szűzanya lelki középpontjában az Úr Jézus, Isten akarata állt – emlékeztette lelki napjukon a Mária Légió „Keresztények segítsége” Regia tagjait Schönberger Jenő püspök.
A Mária Légió „Keresztények segítsége” Regia lelki napját tartották február 16-án a szatmárnémeti Szent Alajos Konviktusban. A sárközújlaki „Sarlós Boldogasszony” Curia-t, a nagybányai „Betegek gyógyítója” Curia-t, a nagykárolyi „Szomorúak vigasztalója” Comitiumot és a nagyváradi „Segítő Szűzanya” Comitiumot is magába foglaló Regia több, mint 170 tagja szombaton reggel imával kezdte közös napját. Velük együtt imádkozott Schönberger Jenő püspök is, majd üdvözölte a Mária Légió-tagokat, megköszönve nekik egész éves tevékenységüket, az imádságukat, mindazt, amit a Szűzanya pártfogása alatt, illetve a Szűzanya példájára tettek.

„A Mária Légió máriás lelkületű, ez pedig azt jelenti, hogy a Szűzanya példájára, lelki életük középpontjában az Úr Jézus, illetve Isten akarata áll. Köszönöm, hogy Isten akaratát meghallják és követik, életük, imádságuk, munkájuk által szebbé teszik mások életét is. Ne feledjék, csodák történnek folyamatosan, akkor is, ha nem látjuk. Ez egy jól szervezett lelkiség. Ha megtartják a szervezet kereteit, az megtartja majd önöket. Ebből pedig mindenkinek lelki java származik, önöknek és akikért csak imádkoznak” – mondta Schönberger Jenő püspök.

A délelőtti elmélkedést Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán tartotta. Ebben szép hivatásnak nevezte a Mária Légiós szolgálatot, a másokért való töretlen imát. „Nem kicsi vállalkozás ilyen módon szolgálni az Istent és az embereket. A kor viszontagságai között nagyon sok mindennel kell szembenézni, ami elkedvetlenítheti önöket, szürkévé teheti a szolgálatot. Mégis mi az, ami tarthatja bennünk a lelket? Az a lelkület, amit Mária képviselt, és a Légió képvisel általa. (…) Szűz Mária boldogsága a mi boldogságunk is kell, hogy legyen. Csak akkor fogják boldogan vállalni és végezni ezt a szolgálatot, ha elengedik a kormányt és átadják az irányítást Istennek. Mert egyedül a Mennyei Atya lesz az, aki segít véghez vinni a kezdeményezéseket, aki meghallgatja az imákat és valóra váltja a kéréseiket. Szűz Mária boldogsága nem csak az övé, hanem mindenkié, aki Jézus életét követve a tanítása szerint él.”

Lelki napjukon a Szatmár, Máramaros és Bihar megyékből érkezett különböző légiós közösségek felolvasták jegyzőkönyveiket, beszámoltak az eltelt évben történt tevékenységeikről, majd szentmisén vettek részt, és két további elmélkedést is meghallgattak Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosától, valamint Bărbuț Péter, a nagyváradi Szent József egyházközösség plébánosától.

A Mária Légió imádságos lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallva, Szűz Máriás lelkületben közösen imádkoznak, karitatív tevékenységet folytatnak, lelki segítséget nyújtanak, evangelizálnak. Imáik középpontjában a Szűzanya áll. A Mária Légiót az antik Róma hadserege mintájára alkották meg, így szervezeti egységeik neveit is az ókori római légióktól kölcsönzik: Praesidium – alsó szintű szervezet, Curia – alsó szintű területi szervezet, Comitium – középszintű területi szervezet, Regia – országos, illetve regionális szervezet, Senatus – egy ország légiós szervezeteinek irányító testülete, Concilium – néhány Regiát egy-egy Concilium vezet. Ezek a legfőbb irányító, szabályalkotó és döntőbírói központi testületek.

Forrás: www.szatmar.ro

2018. december 11-én a comitionhoz tartozó légiós testvéreknek volt hálaadó szentmiséje a Szent József telepi templomban. A szentmisén Bărbuț Péter atya mutatta be. Jelen volt még Gyenge Béla fegyverneki plébános is. 

2018. október 6-án a Mária Légió tagjai lelkinapot tartottak a Posticumban. A rendezvényen részt vett Böcskei László megyéspüspök is és a 12.00 órakor kezdődő szentmisét ő celebrálta az intézmény kápolnájában.

Április 7-én szombaton a Szent József templomban a Mária Légió közössége tartotta évi fogadalom újító ünnepét az A.C.S.-t. A Mária Légiós közösség kedves aktív csoportja a plébániánknak.

70 testvér újította meg a fogadalmat a Szűzanya oltára előtt. a lelki vezetők is jelen voltak: Bărbuț Péter, Gyenge Béla a comition lelki vezetője és Árpád atya.

Március 5-7 között lelkigyakorlat volt Kisbácson a Mária Légió tagok számára. Lelki vezetőjük Ft. Gyenge Béla, Ft. Schek László és Bărbuț Péter kisérte el őket. Előadók: Ft. Sebestyén Albert a kolozsvári Barátok templomából, Ft. Jakab Gábor a Kerekdomb-i Jézus Szíve templomból, Ft. Kovács Árpád kisbácsi pébános.

2017. december 11-én a Szent József templomban hálaadó szentmisét tartott a Mária Légió. 

Decemberben Mikulásra csomygot osztottunk szegényeinknek. Belekapcsolódtunk a Szeretet-szolgálat csoport tevékenységébe, ahol szintén csomagot juttattunk el rászorulóinknak Karácsonyra. 

Ugyancsak novemberben Szatmáron Régia találkozó volt és egyben az időszaki beszámoló.

November 3-án ökumenikus imanap a vártemplomban.

Novemberben a HÁLÓ találkozóra érkezett résztvevők elszállásolásában is részt vállaltunk.

 

Október 28-án volt az Élő Rózsafűzér lánc, ahol tized rózsafűzéreket mondtunk mindn templomnál. Ebbe belekapcsolódott a nagyváradi premontrei templom, Szent Mártonba és a Belényesbe való templom. Végezetül a meziádi barlagba tettünk látogatást.

Október 4-én a Comitium részéről a praesidium látogatást tett Kisbácson. 

Októberben a rózsafűzért imadkoztuk minden szentmise előtt. Mátraverebély szentkútra zarándokoltunk az összes plébániákkal együtt.

Szeptemberben segítkeztünk a templom és a sekrestye takaításában, miután az fel lett újítva.

Augusztus 14-én részt vettünk a bazilikában a Nagyboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szűzanya tiszteletére tartott szerenádon. 

Július 24-31 között imáinkat pedig a Mária Rádió fennmaradásáért ajánlottuk fel.

Júliusban a praesidiumhoz tartozó betegeket látogattuk meg. Gondozatlan sírokat látogattunk a temetőben, imádkoztunk fölötte.

2017. május 31-én a praesidium részt vett a csíksomlyói búcsún, ahonnan csodálatos lelki feltöltődéssel tértek haza.

Májusban minden délután szentmise hallgatás valamint részvétel a szentmise végén való lorettói litánián.

2017. március 6-8 között éves lelkigyakorlatot tartottak a Mária Légió Segítő Szűzanyáról nevezett nagyváradi comitiuma számára Nagyszalontán. Az eseményen szentmisét mutatott be Böcskei László megyés püspök valamint, Ft. Lőrinc Ottó  helybeli plébános és Ft. Gyenge Béla a Mária Légió lelkivezetője.

2017. február 18-án Szatmárnémetiben tartottak a Mária Légiósok számára lelkigyakorltot. Lelki vezető Ft. Láng Pál atya volt. Az első elmélkedést Ft. Tatár Zoltán János atya tartotta, a msodikat pedig Ft. Jakab Norbert atya. Továbbá felolvasták a jegyzőkönyvet és elhangzottak az éves beszámolók is.

2017. február 15-én a nagyváradi Mária Légió Comition vezetősége a köröstarjáni “Béke Királynéja” praesidiumnál tette meg a szokásos évenkénti látogatását, ahol mindent rendben talált.

2016. április 9-én volt a fogadalom megújítása a Szent László templomban.

Fogadalom megújítása - 2016. április 9.

Régia találkozó

     2016. május 21-én Szatmárnémetiben tartották meg a Régia havonta megtartandó összejövetelét, ahol a nagyváradi Segítő Szűzanya comitiumának beszámolója is elhangzott.

Látogatás a dévai, vajdahunyadi és lupeni-i mária légiós testvéreknél.

     2016. július 15-16 -án látogattunk el a dévai, vajdahunyadi és lupeni-i mária légiós testvérekhez. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy egységben vannak és az apostolkodásban is részt vesznek minden alkalommal ahol csak segítséget nyújthatnak. Az imájukban is érezhető a szeretet egysége. Nagyörömmel fogadtak bennünket és mi is hálásak vagyunk a vendéglátásért.

Lelkinap - Székelyhíd

     2016. október 1-én Ft. Osváth József plébános jóvoltából Mária Légiós lelki napot szerveztek Székelyhídon. Előadást tartott Ft. Pék Sándor a Szent László templom plébánosa és Ft. Tóth Attila Levente Tasnád-szántói plébános valamint Bărbuț Péter tarjáni plébános. A szentmisát Ft. Gyenge Béla a Mária Légió lelki vezetője celebrálta. A mi templomunkból a “Hajnali szép csillag ” praesidium is részt vett a lelki napon, amely egy lélekfelemelő szentségimádással zárult, amit Ft. Pitó Lajos monospetri plébános tartott.

Régia összejövetel - Szatmáron

     2016. november 12-én tartották Ft. Láng Pál atya lelkivezetésével a Mária Légió Régia összejövetelét Szatmáron. Előadást tartott a szentkről és a vértanúkról, akik életük árán is kitartottak Isten szeretete mellett. Negyedéves beszámolót tartott a nagyváradi comitium vezetősége. Szép számban vettek részt az ottani praesidiumhoz tartozó testvérek is.

Évvégi hálaadó szentmise

     2016. december 3-án szombaton délben 12-kor volt a Mária Légió közösség évvégi hálaadó szentmiséje. A szentmise főcelebránsa Ft. Gyenge Béla atya volt. A prédikációt Ft. Bărbuț Péter atya végezte.

2015-ben is a praesidium heti rendszerességgel megtartja az összejöveteleket, amelyen elég szép számban jelennek meg a tagok.
A triduum alkalmával szentségimádást tartottunk.

Úrnapi sátorkészítés - 2015. június 4.

2015. június 4-én úrnapi sátort készítenek a Mária Légió csoport tagjai a székesegyház előtti téren.

Június 18-án tartották a Szent László kápolna búcsúját, amelyen mi is részt vettünk.
Június 26-án a Szent László templom búcsúján, valamint 27-én a Barátok temploma Jézus szíve búcsúján is részt vettünk.

Tasnád - Szántó - 2015. július 11.

2015. július 11-én Tasnád-Szántóra zarándokolt a Mária Légió csoportja.

2015. július 19-én egy egész napos lelkigyakorlatra hívott meg minket Ft.Gyenge Béla atya. Augusztus 9-én Érszalacsra zarándokoltunk a templom külső felújítását ünneplő szentmisére.
Szeptember 8-án Radnára zarándokolt kis csoportunk.
Szeptember 20-án a Szent László plébánia egyházközösségi zarándoklatához mi is betársultunk és együtt imádkoztuk a rózsafűzért mintegy 150 hívővel együtt a Máriapócs-i Szűzanya lábainál.
Szeptember 27-én Légiós találkozó, lelki nap.
Október 11 -én élő rózsafűzér zarándoklaton vettünk részt. Ma is örömmel gondolunk vissza a Fekete Madonna kegyképpel való megismerkedésre és a közös ima összetartó erejére.
Október 12-én fogadtuk a vredeni testvéreket, majd pedig 16-án a praesidium összejövetelén vendégül is láttuk a német csoportot.
Decemberben a Szeretetszolgálat csoporttal együtt csomagot készítettünk s vittük ki betegeinknek, rászorulóinknak.
Advent péntekein a szentmise előtt imádkoztuk a rózafűzért, engesztelésül az abortuszokért.
Köszönjük a figyelmet és az égi támogatást, amelyet az év folyamán kaptunk.

 2014-ben gyarapodott kis csoporunk. 3 testvér csatlakozott a praesidiumhoz.
A Betegek Világnapja alkalmábó llelki vezetőnk 5 napost felkészítést tartott a lelki tisztulásért, hogy méltón járuljunk a betegek kenetéhez, amelyet a székesegyházban tartandó szentmise keretein belül kaphattunk meg. Ezen alkalomból minden elsőpéntekes betegünkért 1 tized rózsafűzért kellett imádkozni és telefonon kapcsolatba lépni velük.
Március 1-én a Bihar megyei magyar nyelvű árvaházak találkozóján, süteménnyel kedveskedtünk az árva gyerekeknek, amit a légiós tagok sütöttek meg otthol.
Március 4-én szentségimádást vezettünk a Triduum alkalmával.
Március 7-én a Barátok templomában Ökumenikus nőnapi istentiszteleten vettünk részt más felekezetű testvérekkel együtt.
Március 10-13 között Ft. Gyenge Béla atya vezetésével két napos lelkigyakorlaton vettünk részt Nagyszalontán.

Újpalota - 2014. április 8.

2014. április 8-án Újpalotán Mária Légiós találkozón vettünk részt. A szentmisét – amelyen megújítottuk fogadalmunkat – Ft. Gyenge Béla atya celebrálta.

2014. nagybőjtben keresztutat vezettünk, a szent sírt őríztük és május hónapban pedig a lorettói litániát mondtuk.
Az elsőáldozók reggeliztetésénél segítkeztünk.
Pünkösd szombatján ismét Csíksomlyóra zarándokoltunk. Résztvettünk a város zarándoklatán is, amelyet a velencei templomtól indulva a vártemplomban tartanak meg.
Úrnapján mi is díszítettünk egy sátrat, amelyet a Szent László templom kapott.
Végezetül köszönjük meg a Szűzanya közbenjárását és kegyelmét amivel eláraszt bennünket.

 Februárban részt vettünk a Triduumon, ahol a szentmise előtti szentségimádást a Mária Légió közössége vezette.
A nagybőjt folyamán egy vasárnap délutáni keresztutat is a Légió közössége végzett. Nagyszombaton a szent sír őrzésében is részt vállaltunk.
Részt vállaltunk a már hagyománnyá vált elsőáldozók megreggeliztetésében, amelyet mi támogattunk és szerveztünk.
Pünkösd szombatján csíksomlyóra zarándokoltunk.
A város plébániáinak a zarándoklatán is részt vettünk, amelyet a velencei templomtól indulva a vártemplom tartottak meg.
Részt vettünk a “Hit konferencián”, amelyet a püspöki palota dísztermében tartottak meg.
Szeptemberben Máriapócsra zarándokolt a csoport.
A fogadalom tételre október 26-án került sor a Szent László templomban. Ft. Gyenge Béla valamint lelki vezetőnkegy lelkinap jellegű délutánt tartottak, amikor átéltük a fogadalom tétel szövegét, melyet megerősítette bennünk az elköteleződés és a hűség érzését Isten, a Szűzanya és az egyház iránt.
Évvégi hálaadó szentmisén vettünk részt a Szent József templomban.

2012. november 14-én alakult meg a Mária Légió “Hajnali szép csillag ” praesidiuma.
Kérjük  a Szűzanya  segítségét, hogy tudjunk együtt imádkozni, a betegeinken és rászorulóinkon segíteni és a lelki vezetőnk útmutatásával hétről hétre lelkiismeretesen végezni a feladatokat.