Eseménynaptár 2012-2015

2015. A Megszentelt Élet Éve

A házszenteléssel egybekötött családlátogatás idén január 2 és 12 között zajlott.
Az Egyházmegyei Főhatóság rendelete alapján örökös szentségimádásra kerül sor vasárnaponként. Templomunkban január 4-én szerveztük meg a szentségimádási napot.

Február 1-én menyitottuk templomunkban a Ferenc pápa által meghirdetetett Megszentelt Élet Évét. Elhatároztuk, hogy a templomunkban velünk lévő négy szent szerzetes  – Szent Rita, Kis Szent Teréz, Páduai Szent Antal, Szent Pió atya – ünnepét különös odafigyeléssel tartjuk meg.

A fogadalmi szentségimádást az idei évben is megtartjuk feb­ruár 15–16–17-én, amelyre Dr. Farkas Lászlót, a váci egyházmegye ifjúsági lelkészét hívtuk meg. Az elmúlt évekhez hason­lóan a szentségimádások vezetésére meg­hívtuk a Nagyváradon mûködõ szer­zetes­nõvéreket és lelkiségi mozgal­makat, így a mallersdorfi- és vincés nõvéreket, a Szent Pál-közösség és a Mária Légió képviselõit.

Március 15-én, a magyar nemzeti ünnepen templomunkban ökumenikus megemlékezést tartottunk. Jelen volt Exc. Böcskei László megyéspüspök, Forró László református tiszteletes, Mátyás Attila evangélikus lelkész és Molnár Imola unitárius lelkésznő.

A nagyböjti időben Jézus Szíve tiszteletét és az elsőpéntek lelkiségét igyekeztünk elmélyíteni.
A húsvéti ünnepkörre ezúttal is igyekeztünk szépen előkészíteni a liturgiát. Csütörtökön volt lábmosás, pénteken passió éneklés, nagyszombaton pedig körmenet a feltámadási szertartás után. Elvégeztük a hagyományossá vált ételszentelést.

Április 1-jétõl Tõtõs Erzsébet látogatta a híveket. Õ a közösség aktív tagja, tavaly ment férjhez. Az alkalma­zásnak az a célja, hogy felfrissítsük a nyilvántartásunkat, sokan élnek a plébánia területén, akik nem tartanak semmilyen kapcsolatot az egyházzal.

Április 18-án tartották a püspökségen az alkalmazottak találkozóját. Plébániánkat képviselték: Pék Sándor plébános, Kribus Mónika kántornő, Szabó Erzsébet, Vaszilkovits Anna sekrestyés, valamint Lakó Eszter egyháztanácsos.

Május 3-án az egyházmegyei zarándoklati napon Főpásztorunkkal közösen ünnepeltük a szentmisét, majd körmeneten vettünk részt.
Ezen a napon szentmisék után egy-egy szál virággal köszöntöttük az édesanyákat.

Május 10-én elsőáldozáshoz járultak a gyermekek, akiket Tóth Attila atya készített fel.

Május 23-án zarándokcsoport indult a hagyományos csíksomlyói pünkösdi búcsúra.

Május 25-én, pünkösdhétfőn megemlékeztünk a templom megmentésének 51. évfordulójáról. Hálaadó szentmisét mutattunk be, majd a templom körül imádkoztunk, mint annak idején tették a hívek, a templomot pedig fenyőből és virágokból kötött girlanddal vettük körül.

Május 30-án lelkinapot szerveztünk egyháztanácsosainknak, akiknek idén lejár a mandátumuk. Különösen szép lelki ajándék számunkra, hogy idén, a Megszentelt Élet Évében, Böbe nővér vezette az elmélkedéseket.

Május 31-én indult a plébániák zarándoklata a várba, Szent László király egykori sírhelyéhez, Főpásztorunk vezetésével. Idén Ft. Orbán Mihály jezsuita atya (Szatmárnémetiből) celebrálta a szentmisét.

Június 14-én Exc. Böcskei László megyéspüspök 19 fiatalnak szolgáltatta kia bérmálás szentségét.

Június 27-én ünnepeltük Szent László napját, templomunk búcsúját. A szentmisét Ft. Urbán Erik OFM atya érseki helynök, csíksomlyói templomigazgató mutatta be.

Július 4-én szentelték pappá a székesegyházban Bakos Gábor diakónust. Isten segítse útján (öt évig nem lesz papszentelés egyház­megyénk számára – reméljük, hogy most a három jelentkezõ helyt áll a felvételin). Augusztus 2-tõl szolgál az egyházközségben Ft. Bakos Gábor újmisés atya. Feladatköre az ismert segédlelkészi munkakör lesz és szolgálatához Isten bõséges áldását és Szent László király hathatós közbenjárását kívánjuk.

Augusztus elején a Szeretetszolgálat csoport számára lelki napot szer­veztünk. A jelenlévõ cso­porttagokat Ft. Bakos Gábor káplán atya és T. Vánkos Alex papnöven­dék kísérték elmélkedéseikkel és gon­do­lataikkal ezen az úton. A találko­zón terveztünk és elképzeléseinket is megbeszéltük. Ennek egyik gyümölcse volt a nyári tanszergyûjtés – melynek eredményeként majdnem harminc csa­ládot ajándékoztunk meg. A Posti­cum­ból, ahol jelentõsen sta­bilizá­lódott a jelenlétünk – táskákat kap­tunk, a hívek pedig a táskákat tanszerekkel töltötték meg, amelyeket nehezebb sorsú családokhoz juttattunk el, akiknek ez nagy segítség az iskolai év kezdetén. Hála és köszönet mind a híveknek, mind a Posticum munkaközösség fel­ajánlásáért, mind pedig a csoport önzetlen munkálkodásáért.

Szeptember elsõ felében érkeztek vissza a bentlakóink. A nyár során, hála Istennek, túljelentkezés volt, ami annak is köszönhetõ, hogy 200 levelet küldtünk el. 100-at a gyulafehérvári, 50-et a szatmári és 50-et a temesvári egyházmegyébe, hogy a plébánosokkal is ismertessük meg az egyházközség egyetemista kollégiumát.

Mintegy 100-an voltunk idén égi Édesanyánknál Máriapócson, hordozva az egész plébániát.

Szeptember 19-én, szombaton Érmihályfalván szervezték meg az egyházmegyei ministráns találkozót, ahol a plébániánkat is képviselte két ügyes ministráns.

A Megszentelt Élet Éve alkal­mából megünnepeltük szent szerze­te­seinket, szeptember végén két kilence­det is végeztünk: szeptember 14–22. között Szent Pió Atya tiszteletére, szeptember 22–30. között pedig Kis Szent Teréz tiszteletére. Ezekkel az imáinkkal és ezzel az ünneplésünkkel kapcsolódtunk be a Szentatya által meghirdetett tematikus évbe, melynek gyümölcseként reméljük a megújulást és rendjeink nagyváradi életre táma­dását, amire nagy szükség lenne.

Október elsõ vasárnapján a Szent László-templomban is megemlékeztünk az idõsekrõl (a templomunk padjait javarészt õk töltik meg), az idõsek világnapja alkalmából. A szentmisék végén egy képet ajándékoztunk mindenkinek a Megszentelt Élet Éve alkalmából, Szent II. János Pál pápa imájával az idõsek szeretetérõl – ezt a megemlékezést a Szeretetszolgálat csoport bonyolította le.

Október a rózsafüzér, a Szûzanya hónapja, minden este a szentmise elõtt a templomunkban elimádkoztuk a rózsafüzért. A Rózsafüzér társulat tagjai vezették és végezték minden nap. 17-én Kunszentmártonban rendezték meg az elsõ Kárpát-medencei Rózsafüzér Társulatok Találkozóját. Az egyházmegyénkbõl is többen részt vettek és a mi plébániánk is örömmel képviselte magát. Külön hálával tartozunk az idei évben a Rózsafüzér társulatnak, hiszen nagyrészt vállalták a betlehemes szobrainak költségét. Isten fizesse jóságukat, áldozataikat!

11-én, a déli szentmise keretében Ft. Bakos Gábor atya évkezdõ Veni Sancte szentmisét tartott a hittanosoknak táskamegáldással. Õ vezeti a plébániai hitoktatást, most egy csoport indult elsõáldozók számára.

25-én, vasárnap az esti szentmisén a szilágysomlyói ifjúság szolgált az énekével. Öröm volt a lelkes fiatalokkal, plébánosukkal, Kuglis Gábor atyával és Józsa Nándor csoportvezetõjükkel a találkozás és a közös szentmise.

Október hónapban jelölések, majd azok alapján egyháztanács-választások zajlottak a plébániánkon. Köszönet mindenkinek a felelõs hozzáállásáért. A választás eredménye: Szabó Ödön – elnök, Higili Mária – alelnök, Orbán Mária, Lakó Eszter, Voiticsek Ilona, Marian Anna, Bíró Katalin, Csávossy György, Pap Gyula, Tóth István – tagok. Póttagok: Árkosi János, Boros István, Bartha Lajos.

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén délután a temetõbe mentünk ki, már hagyományszerûen 15 órakor a város plébániáinak papjai és a hívei együtt imádkoztak a Steinberger-kápolna elõtt elhunytjaikért. Az idén Ft. Bakos Gábor a Szent László-plébánia káplánja vezette a szertartást és õ is prédikált.

November hónappal a Szent László-plébániára került Ft. Barta Szabolcs CM atya. A lazarista rend elhatározta, hogy visszaveszi a Katalin-telepi plébániát.

18-án volt a Posticum Szent Erzsébet-kápolnájának a búcsúünnepe, a szentmisét Ft. Barta Szabolcs CM atya mutatta be. Ekkor köszöntöttük születésnapja alkalmából Ft. Németh László atyát, aki a Posticumban szolgál.

21-én volt az egyházmegyei kórustalálkozó, idén Székelyhídon szervezték meg a rendezvényt az egyházmegyei kórusok számára. A Szent László-plébániát a Halmos László kórus képviselte, melyet Kribus Mónika kántor-karnagy vezetett. A kórus minden alkalommal nagyon lelkiismeretesen készül és szép ered­ményeket ér el.

November végén a Szeretetszolgálat csoport elkezdte a tartós élelmiszer­gyûjtést. A legtöbb adomány a plébánia szegényei számára Németországból érkezett, Rosemarie Koch asszonytól, aki egy teljes teherautónyi segélyt küldött. A pincébe helyeztük el a szállítmányt és onnan osztják majd szét a csoport tagjai a rászorultaknak.

December 4-én, csü­törtökön este járt a Mikulás az egyete­mista bentlakás­ban. Idén Ft. Tóth Attila-Levente egykori káp­lán atyát kértük meg, hogy vállalja a mikulási tenni­valókat. Az édességek mel­lett egy-egy pólót is kap­tak a bentlakóink aján­dékba. Nagyon jó hangulatban, öröm­ben voltunk együtt azon az estén.

5-én, templomunk Halmos László kórusa Kribus Mónika kántor-karnagy vezetésével fellépett a püspökség által szervezett adventi vásáron.

A Szent László-templomban december 6-án, elsõ vasárnap az újonnan megválasztott egyháztanácsosok letették esküjüket.

15–18. között a Szeretetszolgálat csoport tagjai 80 csomagot készítettek és juttattak el plébániánk nehéz sorsú családjaihoz. Isten fizesse meg híveink bõkezû adományát!

December 20-án vasárnap a Halmos László kórus Kribus Mónika kántor-karnagy vezetésével közreműködve a Székesegyház gyermek és Szent Cecília felnőtt kórusával karácsonyi hangversenyt tartott a templomban.

Advent során az egyetemista közösséggel kétszer rorate szentmisét ünnepeltünk, lelki előkészület gyanánt.

Mind az éjféli misén, mind az ünnepi szentmiséken jelentős számban voltak hívek a templomban a szentmiséken. A gyerekek pásztorjátékra és megajándékozása sajátos kedves része az ünneplésnek.

December 31-én a polgári év végén az esti szentmisében volt a hálaadás és beszámoló, majd szentségi áldással zárult a szertartás és az év.

2014. A Szeretetszolgálat Éve

A 2014-es esztendő, mint minden év, házszentelésekkel vette kezdetét. Idén is két csoport kereste fel a híveket, akik az elmúlt évekhez viszonyítva sokkal nagyobb nyitottságot tanusítottak.

Február 25-én a Püspöki Palota dísztermében került sor az egyháztanácsosok találkozójára. Plébániánkat Higili Mára elnöknő és Szabó Ödön alelnök képviselte.

Õseink fogadalmának eleget téve, farsang végén triduum volt templomunkban.  A lelkigyakorlatot Bartha Szabolcs nagyváradi származású, Budapesten élõ lazarista atya vezette. Mind­három napon a szentmise elõtt szentségimádást végeztünk, a szerzetes nõvérek, a karizmatikus mozgalom tagjai, illetve a Mária Légió tagjainak vezetésével. Két nap Exc. Böcskei László megyés püspök is jelen volt közös imánkon.

A nagy­böjti keresztúti ájtatosságokba is bevontuk a Mária Légió, az egy­háztanács, valamint az egyetemi lelkészség tagjait, amely közösség­találkozóin hétfõnként, mintegy 20–30 fõ vesz részt.

A hitoktatás és a szent­ségekre való felkészítés nagyon fontos feladat. Tóth Attila Levente káplán atya ezt a munkát nagy odaadással és gondossággal végzi. A felnõtt katekézisek – hittanórák – során hét felnõtt készült fel, akik nagycsütörtökön az esti szentmisén elõször járul­tak az oltáriszentséghez, ugyanakkor lábmosást is végeztünk tizenkét férfi segítségével. Külön figyelemmel törekedtünk a szertartások és a liturgia megszervezésére.

Május 11-én húsz gyermek járult elõször a szentáldozáshoz: Báthori Emõke, Brânzaº Erik, Cservid Dávid-László, Horváth Adél, Horváth Tibor, Karácsonyi Anett, Kiss Andrea, Kémenes Vivien, Flórián Melinda, Meling Nóra-Dalma, Nemes Alexandra, Osvald Lõrinc Gréta, Rázmán Attila-Botond, Sarkadi Krisztián, Suba Martina, Szabó Boróka, Szabó Renáta, Tank Hunor és Zilahi Alexandra.

A nagyváradiak számára fontos a Szent László-templom, hiszen ez volt sorrendben a harmadik székes­egyháza a váradi püspökségnek, más­részt megkülönböztetett módon hor­dozza Szent László kultuszát, tisz­te­letét. Ez a ragaszkodás, szeretet va­lósult meg 50 évvel ezelõtt, amikor a város lakói megvédték a templomot a lebontástól. Egy­házközségünk jeles ünnepét három irányban tervez­tük meg: 1. maga az épület, melyet karban kell tartanunk, gondoznunk kell – így elhatároztuk: a legfontosabb munká­lat a tetõfestés, melyet a nyár folyamán elvégeztünk; 2. a közösség belsõ ünnepe pünkösdhétfõn – ahová meghívtuk azokat a papokat, akik az elmúlt 50 évben itt szolgáltak és még élnek, illetve a testvéregyházak kép­viselõit, akiknek a hívekkel együtt köszönetet mondtunk a kiállásért; 3. kifelé, a könyv és a könyvbemutató által, amely kulturális jellegû is és széles körben érinti és szólítja meg a város la­kos­ságát. 1964-ben május 18-án volt pünkösdhétfõ és akkorra volt meghirdetve az utolsó szentmise, így akkor kezdõdött a templommentõ megmozdulás is. Ezért ezen a napon délután 4 órakor tartottuk az „…és feltört a hit” címû, az eseménynek emléket állító könyv bemutatóját. Szerkesztõje Szilágyi Aladár és Péter I. Zoltán. A bemutatón elsõként Mons. Fodor József helynök úr szó­lalt fel az egy­házmegye képviseletében, F. Márton Erzsébet szín­mûvésznõ szavalt, a Halmos László-kórus Kribus Mónika kántor-karnagy vezényletével szép kórusmûveket szólaltatott meg. Nagyvárad polgárai szép számban vettek részt a könyv­bemutatón. Külön öröm volt az egykori résztvevõk jelenléte is.

Május 25-én második alkalommal került sor a nagyváradi plébániák zarándoklatára a nagyváradi várhoz.

Templomunk megmenekülésének 50. évfordulója alkalmából a pünkösdhétfõi ünnepi szentmisére meghívtuk azokat a lelkipásztorokat, aki az elmúlt idõben itt szolgáltak: Rácz László, Láber Ferenc, Pék Sándor, Kovács Ferenc Zsolt irodaigazgató, aki a szent­misét és a szentbeszédet tartotta, Lõrincz Ottó kananok úr, Nagy Tibor,  Mahajduda János és Mészáros Antal atyák.

A szentmisét követõen a papoknak egy képet adtunk át, amely a templomot ábrázolja. Meghívtuk továbbá a református, ortodox, görögkatolikus és zsidó közösségek képviselõit is. Nekik is egy-egy képet adtunk át köszönetünk jeléül, a hívek egy emléklapot kaptak, amely a templomot ábrázolja. A szentmisén szép számban vettek részt a város más plébániáiról is a hívek. Nagyon örültünk az egységnek a más vallásúakkal. Külön megemlékeztünk a már elhunyt templommentõkrõl, illetve azokról, akiket elítéltek és bör­tönbe zártak kiál­lásuk miatt. Rangos elismerést kíván­tunk adni a nagyváradiaknak ezért a hõsies tettükért.

Június 11-én tanévzáró Te Deum szent­misét tartottunk a Szent László-templomban az egyetemista közösség tagjai számára, akik szép számban vettek részt. Külön igyekeztünk oda­figyelni a ballagókra, akik jövõre már nem lesznek velünk, õk egy csoportképet kaptak emlékül ajándékba. Ez al­kalomra egy kiadvány is készült az évi munkálkodásról, amelyet mindenki megkapott. Az este közös vacsorázással és táncestével végzõdött, jó hangu­latban, örömben.

Június 19-én, Úrnapján készülnek a sátrak a Püspöki Palota kertjében.

Június 26-án, a templombúcsún Főpásztorunk is megtisztelt jelenlétével, szentbeszédet mondott Ft. Balla Imre atya.

A tavaly bérmálkozott ifjaink, Tóth Attila Levente segéd­lelkész vezetésével képviselték plébániánkat áprilisban az Ifjúsági Világnap alkalmából az Egyházmegyei Ifjúsági Köz­pont által szervezett VÁRLAK programjain. A nyár a vaká­ció, a táborozás ideje. Július 7–12. között a hittanosaink közül néhányan a Háló Szentjánosbogár-táborban vettek részt. Másik kis csoport Tóth Attila Levente káplán atya vezetésével Sopronkövesden az ottani plébánia ministráns­táborában volt. Szeptember 28-án, a déli szentmise keretében Ft. Tóth Attila Levente atya iskolai tanévkezdõ „Veni Sancte”-t szervezett, iskolatáska megáldással. Jelentõs szám­ban voltak jelen hittanosok és szülõk is a szép lelkileg erõ­sítõ eseményen.

A felnõtt hívekkel való foglalkozás újabb lépése volt a felnõttbérmálás, amire augusztus 8-án került sor. A város plébániáinak területérõl többen jöttek el a felnõtt katekézi­sekre. Exc. Böcskei László megyés püspök a következõ személyeknek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét: Czieger Szörény, Dorobanþiu Pantiº Erzsébet, Juhász Csaba, Kuzsma-Kovács Ilona, Nagy Anna-Éva, Nagy István, Papp Gyula-Mircea, Putnoki Mária, Szatmári Bernadett, Tóth István, Valimirovici Gabriella, Voiticsek Árpád és Voiticsek Ilona.

Szeptember 8-án Főpásztorunk vezetésével plébániánk hivei is Máriaradnára zarándokoltak.

Szeptember 20-án az egyházközségünk szervezett zarándoklatot Máriapócsra. 150-en vettünk részt a szentmisén, a közös ebéden, majd a rózsafüzért imádkoztuk.

Szeptember 20-án a Szentjobbon rendezett ministránstalálkozón plébániánkat négy ministráns képviselte, Tóth Attila atya vezetésével.

Október 4-én volt Nagyváradon az egyházmegyei családos találkozó. A rendezvény keretében Ft. Tóth Attila Levente káplán atya is elõadást tartott. A plébániánkat 12 család képviselte. Nagyon örültünk a családok nyitott­ságának, ezért, hogy jól fel tudjanak készülni, a régi plébánia pincetermében felkészítõ elõtalálkozót tartottunk. Sokat gazdagodtak a résztvevõk a családi- és házaséletükre vonat­kozóan.

Október 11-én Ft. Fejes Rudolf Anzelm O.Pre­montrei apát atya szer­vezésében élõ rózsafüzér zarán­dok­lat volt az egyház­megye azon templo­maiban, ahol Mária-kegykép van. A Szent László-plébániáról is többen részt vettek a zarándoklaton.

November 19-én volt a Posticum Szent Erzsébet-kápol­ná­jának a búcsúünnepe, és Német László nyugdíjas atya – aki részben ott lakik és besegít – ekkor ünnepelte a 70. születésnapját. Fontos feladat a filiánkként számon tartott Szent Erzsébet-kápolna közösségének a lelki gondozása.

Advent 4. vasárnapján jelent meg plébániai havilapunk, a Forrás első száma. Szándékunk szerint plébániánk életét, terveit ismertetnénk és szeretnénk ha eljutna kiadványunk idős, beteg testvéreinkhez is, akik már sajnos nem tudnak rendszeresen templomba járni.

A karácsonyi ünnepkörben idén is pásztorjátékot adtak elő a gyermekek, Tóth Attila káplán és Kribus Mónika kántornő vezetésével.

Az év végi hálaadó szentmisén köszönetet mondtunk minden olyan kezdeményezésért, amely az idei Szeretetszolgálat Év során valósult meg.

2012. A Hit éve

2012-ben megkezdtük a plébánia épületének és berendezéseinek felújítását.
November 10-én részt vettünk a Püspöki Palotában az egyházmegyei alkalmazottak találkozóján.
November 18-án plébániánk három jubiláns házaspárját is köszöntötték a tiszteletükre rendezett találkozón.
November 24-én, Krisztus Király ünnepén A Szent Pál Közösség tagjai tartottak evangelizációt templomunkban.
Exc. Böcskei László megyéspüspök megnyitotta a Hit Évét, amelynek rendezvényeibe plébániánk közössége is igyekszik bekapcsolódni.

Karácsony ünnepén a Halmos László kórus hangversennyel segítette a hívek ráhangolódását az ünnepre. A pásztorjátékot a hittanosok adták elő, Ft. Tóth Attila káplán atya készítette fel őket.
Az esztendő hálaadó szentmisével zárult.

2013. A Hit éve

Házszenteléssel kezdődött az esztendő

Február 10–12. Fogadalmi szentségimádás. A török uralom alóli felszabadulást követõen az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székes­káptalan fogadalommal kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engeszte­lésül minden évben a farsang utolsó három napján szentségimádást tart. Amikor Csáky Imre bíboros, püspök felépíttette az új székesegyházat, a mos­tani Szent László-templomot, a székes­káptalan fogadalma teljesíté­sének helyéül ezt a templomot válasz­totta. Ez évben a triduumot Ft. Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök vezette.

Március 15-én, a magyar nemzeti ünnepen templomunk adott otthont az ökumenikus imaliturgiának.

A nagyböjti időben lelkinapok szervezésével igyekeztünk a lelki töltődés és a közösségépítés ügyét szolgálni. A keresztút imádkozását is közösségeink végezték.

Nagyhéten az ünnepre való lelki ráhangolódást szolgálta a lábmosás szertartás, a város közös keresztútja a székesegyházban valamint a Szent Sír őrzése.

Május 22-én húsz gyermek járult elsőáldozáshoz. Őket Tóth Attila segédlelkész készítette fel.

Nagy lelki élményt jelent minden évben a zarándoklat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Idén 50 hívő vett részt az utazáson, Husztig Róbert diakónus vezetésével

A Váradi Esperesi Kerület kezdeményezésére 2013. május 26-án, Szentháromság Vasárnapján gyalogos zarándoklatra indult várad népe Szent László király sír­já­­hoz, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez a nagy­váradi várhoz. A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szûz közbenjárását kér­ték az õ tiszteletére szentelt elsõ székesegyház helyén felállított Mária oltár körül.

Exc. Böcskei László megyéspüspök 17 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét június 9-én. A fiatalok Tóth Attila-Levente káplán és Nagy Gabriella tanárnő vezetésével Sólyomkőváron készültek a szentség fölvételére.

Június 27-én tartottuk a Szent László templom búcsúját. A szentmisét Ft. Nagy Zsolt kisvárdai káplán atya celebrálta.

Szeptember 8-án az egyházmegye által szervezett máriaradnai zarándoklaton közösségünk húsz tagja vett részt.

Szeptember 21-én nemzeti kegyhelyünkre, Máriapócsra zarándoklotunk és közös szentmisén vettünk részt – 140-en –, ismét megtapasztalva a közösség erejét és a Szűzanya szeretetét.

December 8-án megemlékeztünk Boldog Adolf Kolping születésének 200. évfordulójáról. Tánczos Edit Kolping-referens tartott előadást Kolping atya életéről és a Legényegylet, valamint a Kolping Szövetség munkálkodásáról, majd megkoszorúztuk a plébánia falán elhelyezett emléktáblát.